متن آهنگ کلاغ یحیی و فهام

متن آهنگ کلاغ یحیی و فهام
متن آهنگ کلاغ یحیی و فهام
[اینترو]
بزرگ شدی لای پر قو
تو شجره نامتونم یه گره ی کور
هرگهی میخوای میخوری میگی بالاسرته زور
نمیدونی چیکار کنی با این همه پول
بتکون
[کورس]
تازه دارم گرم میشم بی مصرف
از سگ توی اخلاقم میترسی منم میترسم
میگن قلاده هاشو محکم ببند
من میگم نه ، درگیرم نمیشم نه میشم رد
(کلمات فهمش سخته ، فهم کلمات سخته )
[ورس اول – فهام]
بتکون بینم ، چیا از جیبات میریزن
پشت میله ای یا مث دافات میرقصی پشت میلت
من خون قاطی شد با عرق جبینم
هی زنگ میزنن هی طلا نمیشن
 خب به جیبم ، نگاه کنن میبینن که چیه چیه اولویت
انعام نمیخوام ، دستمزد نمیدم
بده تکون ، حیف جیره بتکون ، کلاه رفته سرتون
درگوش همش پول ، ضرر بودن
ارزون ، لالایی بسه یه خورده قصه بگو
کاری و میکنی که میده بهت سود
یه غلطی می کردی اگه غمت بود
اگه بودنم دغدغه بود
اصن روز روشن تو صورتم بمبشو نمی ترکوندن هرروز

[کورس]
تازه دارم گرم میشم بی مصرف
از سگ توی اخلاقم میترسی منم میترسم
میگن قلاده هاشو محکم ببند
من میگم نه ، درگیرم نمیشم نه میشم رد
(کلمات فهمش سخته ، فهم کلمات سخته )
[ورس دوم – یحیی]
بده بستون ، مردنی جونتو یالا تو جوب بزن تگری جون
پاشو پاشو پاشو وقت حسابه
دنبال آیینه ی کامل تو یه قطعه گمشده پازل
غایب جای صدات میزاره تا باشه ساکت
پارچه های پرچم به خون آغشته توی دستم بیداره آزاد نگاهه
دری نیست باز شه
راهرو ها پر تابلو های پاره چون هنر مستقل تحت فشاره
ادعا زال ولی پَر کلاغه این بازی واژس تو سانس اضافه
پولای تاجر با فرمای ثابتش از پل راه کی پله میسازه ؟
طبقه طبقه فایدش صنعت تولید باد هواعه
محتوا مضر ، مسمومه ، فاسد
متن آهنگ یحیی و فهام به نام کلاغ

Valid XHTML 1.0 Transitional