متن آهنگ تصمیم فرید

متن آهنگ تصمیم فرید
متن آهنگ تصمیم فرید
بیا ، خریداری نیست
ولی هستن کسایی که بفروشنت
ضمانتی نیست
حتی باشی از سنگ میشکوننت
اگه بخوای مقایسه کنی آدما رو
میبینی که لق میشه ترازو
سر خوشِ حقیقتی
ولی میبینی که لایِ باطل حل میشی هراسون
کی میگیره کیو گردن الآن
فقط بلدن بشکونن گردن برات
همه شناگرِ دریای سرابیم
لَه لَه زنا رو درهای قناتیم
به به گویا سمت طرح های طلائیم
هر چند شده خنده ترس های سلاطین
هنوز شاگرد درس های الهین ، الافیم
تووی شهری که پُر خونه خرابست
ودر زدن یعنی دیوونگی انگاری
مشت روی موج زدن نمک به ترش زدن
آتیش روی نقطه ی اوج زدن

بدون تعارف نمیبینیم آدمیتی هنوزم پیروِ مدنیّتی
همه پیور منمیتی میشه دید علنی نداریم برا هم اهمیتی اصلاً
نمیبینیم ، یا که چشم هم بستیم رو چشمامون
واسه ندیدنِ فاصله
که یکی داره میمیره از گرسنگی
بقیه هم ناظرش
یا یکی دیگه میزنه زیر آبِ یکی دیگه
بقیه مردمم یقینا ناشرش
مسخره‌ است ، خنده‌ است
که تووی فکره همه یه قاضی و محکمست
زنده موندن لای اینا یه بازی فلسفه‌ است
میوفتی از نفس
وقتی میبینی رابطه‌ات با آدما میشه نتیجه‌ اش برعکس
همین مشغله‌ است
زمینی که روشیم آزاده یا هست قفس
مسئله‌ است
چرا ثانیه به ثانیه‌ اش وسوسه‌ است
رفتارا از دلِ یا از غرض
اینا دیوونه کننده‌ است
آرومه همه چی بعدِ برد باخت
شیرینِ مثلِ خنده یِ خردسال
گرمیِ مثلِ بعدِ خرداد
جالبه مثلِ صحنه رخداد
محکم باش این یه تاکیده
باخت مالِ کسیه که ترسیده
فردا ، فردا تحتِ تاثیر تصمیمِ ، امروزت
متن آهنگ فرید به نام تصمیم

Valid XHTML 1.0 Transitional