متن آهنگ کی کی تی ام بکس

متن آهنگ کی کی تی ام بکس
متن آهنگ کی کی تی ام بکس
چته؟ ، بهم بگو چته تو؟
کی کی ، کی شکوند دلتو؟
اونا نمیدونن قدرتو
نمیخورن به درد تو
یکی میخوای باشه فنِ تو
یکی‌ میخوای باشه فن تو
من دارم هواتو دارم دارم هواتو
من دارم هواتو دارم دارم هواتو
هی آروم ، آروم ، ریلکس ، ریلکس
چرا باهام بدی تو ، چرا باهام کَلی تو
کی کی واسه تو مثل من هست؟
کی کی واسه تو؟ ، کی کی واسه تو؟
کی کی واسه تو مثل من هست؟
من از سر تا پا فنتم ، فن پیج هیکلتم
فنتم من فنتم ، مدیون مادرتم
از سر تا پا فنتم ، فن پیج هیکلتم
فنتم من فنتم ، مدیون مادرتم
لاشی پره دور و وَر تو
من هم یکیشون ولی نه با تو
چون دارم هواتو ، دارم دارم هواتو
اونا نمیدونن قدرتو ، نمیخورن به درد تو
یکی میخوای باشه فنِ تو
یکی میخوای باشه فنِ تو
من دارم هواتو دارم دارم هواتو
من دارم هواتو دارم دارم هواتو
چته؟ ، بهم بگو چته تو؟
کی کی ، کی شکوند دلتو؟
هی آروم ، آروم ، ریلکس ، ریلکس
چرا باهام بدی تو ، چرا باهام کَلی تو
کی کی واسه تو مثل من هست؟
کی کی واسه تو؟ ، کی کی واسه تو؟
کی کی واسه تو مثل من هست؟
من از سر تا پا فنتم ، فن پیج هیکلتم
فنتم من فنتم ، مدیون مادرتم
از سر تا پا فنتم ، فن پیج هیکلتم
فنتم من فنتم ، مدیون مادرتم
کی واس تو بهتر اَ من ، دلتم اونا شکستن
الآن عقده هاتو خالی میکنی فقط تو روی سر من
دری وری بگی ، هر فحشی به من بدی
هرکاری کنی بدون ، بازم من همون فنتم
آره من از سر تا پا فنتم ، فن پیج هیکلتم
فنتم من فنتم ، مدیون مادرتم
از سر تا پا فنتم ، فن پیج هیکلتم
فنتم من فنتم ، مدیون مادرتم
متن آهنگ تی ام بکس به نام کی کی

Valid XHTML 1.0 Transitional