متن آهنگ نداره عیب 3 Ezza

متن آهنگ نداره عیب 3 Ezza
متن آهنگ نداره عیب 3 Ezza
نمیبخشمت این بار تو رو
فقط از اینجا برو
قول میدم به کسی نگم
فقط برو هی
فقط از اینجا برو
هر روز دعوا میکنه باهام سریع
تایمشه تنها بمونی قاط زدی
بکش بیرون از زندگیم پات سریع
نترس شمارت هم میکنم پاک سریع
یادته اون شب چقد ما داد زدیم
لعنتی این تو بودی جا زدی
همه چیو این تو بودی فا* زدی
وقتشه یکی دیگه بیاد جات سریع
یادته اون شب چقد ما داد زدیم
لعنتی این تو بودی جا زدی
همه چیو این تو بودی فا* زدی
وقتشه یکی دیگه بیاد جات سریع
نه نه دیگه فایده نداره
دیدی تو هم نموندی خب پایِ قرارت
نه نه دیگه فایده نداره
ببین گو* هم بخوری تو دیگه فایده نداره
نه نه دیگه فایده نداره
دیدی تو هم نموندی خب پایِ قرارت
نه نه دیگه فایده نداره
ببین گو* هم بخوری تو دیگه فایده نداره
بازم فقط داری چرت میگی به من
همه حرفات کس*ر محضه که
دهنتو باید گِل بگیرن
آره اصاً باید قفل بشه بسته شه
پاشو برو دیگه خوش گذشت بسِته
آره خوش گذشت بسته
تو از این عقده ایا بودی که فقط
میخواستن بشن آره مبصر مدرسه
نپرس ازم میخوای بری کییی
حالا هی بشین بکن گریههه
زمان برنمیگرده هی هی هی
نپرس ازم میخوای بری کییی
حالا هی بشین بکن گریههه
زمان برنمیگرده هی هی هی
نه نه دیگه فایده نداره
دیدی تو هم نموندی خب پایِ قرارت
نه نه دیگه فایده نداره
ببین گو* هم بخوری تو دیگه فایده نداره
نه نه دیگه فایده نداره
دیدی تو هم نموندی خب پایِ قرارت
نه نه دیگه فایده نداره
ببین گو* هم بخوری تو دیگه فایده نداره
نه نه دیگه فایده نداره
دیدی تو هم نموندی خب پایِ قرارت
نه نه دیگه فایده نداره
ببین گو* هم بخوری تو دیگه فایده نداره
متن آهنگ Ezza به نام نداره عیب 3

Valid XHTML 1.0 Transitional