متن آهنگ یه خوابه نه بیشتر کیان پورتراب

متن آهنگ یه خوابه نه بیشتر کیان پورتراب
دیدی آخر این راه
نساخت مایی از تو و من؟
اگه نبود جامون تو, آسمون هم
هنوز میشد به زمین تکیه کرد!
تو آخرین لبخند من
به این روزای سرد و سخت
ببین هنوز عذابم ، میده
رفتنت از پیشِ من

این شب ، من و تکرارِ دردهاش
با اینکه سال ها برام بی تو گذشت
من اما از فکرت خالی نمیشم
کاش از پشت دیوار سخت
بهم بگی نبودت یه خوابه نه بیشتر
این شب ، من و تکرارِ دردهاش
با اینکه سال ها برام بی تو گذشت
من اما از فکرت خالی نمیشم
کاش از پشت دیوار سخت
بهم بگی نبودت یه خوابه نه بیشتر

Valid XHTML 1.0 Transitional