متن آهنگ سالها ودا

متن آهنگ سالها ودا
[ورس یک]
تا خرخره حرف توو گلومه
معلومه زبونه می‌کشه
تمام افکار شعله‌ورو درونش
من حتی لباسای دبستانم نبوده
رو روال و روتین و روپوش و فرم زمونه
از کو* مدرسه میزدم بیرون روونه با آغوش باز
دماغم آویزون و کبوده
مادرم سر نماز ، دوباره اذونه
محمد رسیده خونه سلونه سلونه
معلم میگفت این اون پسرک شروره
که سرانجام توو زندونه یا که فراری از خونه
یادمه لق بود دندونه ، پَ لق همتون
حالا کجایی ببینی حلوا میسازم از غوره
سالها رفت ، ری*ه بود توو اعصابم
ولی خاطرات لعنتی هیچ وقت نمیره از یادم
شیفته‌ یِ خیابون بودم عاشق زیدم
ولی عاشقی برمیگرده به بلوغِ هر آدم
زدم از زندگی از پول و مال و از خوابم
من عاشقیو تجربه کردم کناره علاقه‌ ام
میدادش عذابم پَ لق‌ همتون
من همون سگ هار هیپ هاپ بدون قلاده ام
[کورس]
سال‌ هایی که رفتن برنمیگردن
دنبال هفته میگردم
حساب روزای رفته فقط روحمو خسته میکردن
بذار برن ، سال‌ های رفته بذار برن
خودتو ایستگاه نکن ، بهتره نباشی نظاره‌ گر
سال‌ هایی که رفتن برنمیگردن
دنبال هفته میگردم
حساب روزای رفته فقط روحمو خسته میکردن
بذار برن ، سال‌ های رفته بذار برن
خودتو ایستگاه نکن ، بهتره نباشی نظاره‌ گر
[ورس دو]
سال‌ها رفت ، اومده مرفین
محمد مُرده جاشو داده به ودای قفلی
تفریحِ لعنتی شده بود یه اجبار تخ*ی
به خودت بیا لعنتی ببین چه آشی پختی
معتاد رپ شدم ، منو ترک کردن؟
اعتیاد جرمه یا بیماریِ مسری
از حال و روزه افتضاحم میشدم کفری
نه انگیزه‌ ای مونده بود نه اعتبار و شغلی
سالها می‌گذرن ، میرن و میبرن
هر چی که خاطره دارم از توو وجودم میکَنم
میدونم آرزو هام ارزششون بیشترن
از وصله پینه‌ ها ، تموم پاره‌ های پیرهنم
میدونم اگه حالِ امروزم خرابه
رجوع به گذشته فقط مثل دیدن سرابه
مرداب خاطره هام بو تعفن میدن
این آب گل آلود دیگه ماهی نداره نه
نشو عوض،عوضی نرو عقب
این حرف بقیه اس که تو رو میندازتت عقب
خشاب سکوتو فرو کن توو کلت
جواب ابله‌ ها نیست با چک و لقد
[کورس]
سال‌ هایی که رفتن برنمیگردن
دنبال هفته میگردم
حساب روزای رفته فقط روحمو خسته میکردن
بذار برن ، سال‌ های رفته بذار برن
خودتو ایستگاه نکن ، بهتره نباشی نظاره‌ گر
سال‌ هایی که رفتن برنمیگردن
دنبال هفته میگردم
حساب روزای رفته فقط روحمو خسته میکردن
بذار برن ، سال‌ های رفته بذار برن
خودتو ایستگاه نکن ، بهتره نباشی نظاره‌ گر

Valid XHTML 1.0 Transitional