ساختار انجمن

ساختار انجمن

تحقق هر راهبردی نیازمند شکل‌گیری ساختار و سازمان ��ناسب تحقق آن راهبرد است. بر این اسا������ لازم است تا مب����نی بر توانمندی‌ها و منابع م��ج��د سازمان و ساختار منا�������������������������������������������� جهت ����یشبر�������� راهبردها طراح������������ و ����ازما��‌دهی ��ود. ����������ر این ا��اس ساختار ا������������������جمن با ۸ ��احد سازمانی ����راحی شده ا������������������������������ که هر یک مامو��یت‌هایی را در جهت تحقق ��������ک یا چند راهبرد بر عهده دارد. سا����������ت��������ر طراحی‌شده از دپارتمان‌های زیر تشکیل شده است:

مشارکت بر��ن‌سازمانی ��ظ����م ترازگیری و توازن���س��زی
مشارکت درون‌سازما���� آموزش و ترویج
همکاری بین���الملل جوایز و پر��ژ��‌های آ��نده‌نگری
اشاعه و انتشار دا����������ش پایگاه مدی��یت دانش
همایش‌ه�� و ����������س��‌ها