کتاب

 

عنوان کتاب نویسنده/مولف مترجم ناشر
Leadership and Futuring; Making Vision Happen John R.Hoyle
FATAL Future Richard M.Pearlstein
سناریونگاری یا برنامه ریزی بر پایه سناریوها عزیز علیزاده – وحید وحیدی مطلق – امیر ناظمی مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی- تلفن : ۶۰-۲۲۰۲۹۳۵۱
هنر کشف آینده Joel Arthur Barker نغمه خادم باشی انستیتو ایز ایران – تلفن : ۲۲۲۲۴۵۵۶ Books@Isiran.net.com
راهنمای گام به گام آینده پژوهی ، مروری بر رویکردها و روش ها سعید خزایی – عبدالرحیم پدرام دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مرکز آینده پژوهی و اطلاع رسانی – تلفن : ۲۲۹۶۲۱۲۳
آینده نگاری از مفهوم تا اجرا امیر ناظمی – روح الله قدیری وزارت صنایع و معادن – مرکز صنایع نوین – تلفن : ۳-۸۸۷۴۸۰۴۱
وضعیت آینده ۲۰۰۲ دانشگاه سازمان ملل متحد – پروژه هزاره محسن بهرامی نشر خضرا – تلفن ۲۲۵۴۵۰۴۷
وضعیت آینده ۲۰۰۳ دانشگاه سازمان ملل متحد – پروژه هزاره محسن بهرامی نشر خضرا – تلفن : ۲۲۵۴۵۰۴۷
برنامه ریزی پابرجا برای یک قرن ، رویکردی نو از برنامه ریزی استراتژیک برای صد ساله آینده وحید وحیدی مطلق اندیشکده صنعت و فناوری (آصف) www.Iranasef.org
الفبای آینده پژوهی عقیل ملکی فر اندیشکده صنعت و فناوری
روش های آینده نگاری تکنولوژی بنیاد توسعه فردا بنیاد توسعه فردا
تکنولوژی های آینده، شناسایی و پیش بینی محسن بهرامی
مسیر آینده فناوری برق ( مواجهه با چالش های قرن ۲۱ ) مؤسسه تحقیقات برق آمریکا زهره بشارتی راد مرکز توسعه فناوری نیرو- تلفن : ۸۸۵۹۰۵۰۳
ره نگاشت فناوری، الگوی یک پارچه سازی کسب و کار، بازار ، محصول ، تولید، فناوری علی مبینی دهکردی پژوهشگاه صنعت نفت – ووزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی –
وضعیت آینده ۱۹۹۸ دانشگاه سازمان ملل متحد – پروژه هزاره – محسن بهرامی تلفن : ۲۲۵۴۵۰۴۷
وضعیت آینده ۱۹۹۹ دانشگاه سازمان ملل متحد – پروژه هزاره – تلفن : ۲۲۵۴۵۰۴۷ محسن بهرامی مرکز توسعه فناوری نیرو
وضعیت آینده ۲۰۰۰ دانشگاه سازمان ملل متحد – پروژه هزاره محسن بهرامی نشر خضرا تلفن : ۲۲۵۴۵۰۴۷
وضعیت آینده ۲۰۰۱ دانشگاه سازمان ملل متحد – پروژه هزاره – محسن بهرامی تلفن : ۲۲۵۴۵۰۴۷
نقش فناوری های هم گرا در بهبود عملکرد انسانی علیرضا فرشچی – مصطفی مهرورزی مرکز آینده پژوهی علوم وفناوری دفاعی .تلفن :۲۲۸۰۹۸۰۲
نواندیشی برای هزاره نوین ؛ مفاهیم به روش ها ایده های آینده پژوهی ریچارد اسلاتر وهمکاران عقیل ملکی فر- سید احمد ابراهیمی – وحید وحیدی مطلق مرکز آینده پژوهی علوم وفناوری دفاعی تلفن :۲۲۸۰۹۸۰۲
یادگیری برای هزاره ی نوین ؛ چالش های آموزشی در قرن بیست ویکم کارلوس هرناندز ،راشمی مایر مرضیه کیقبادی ، علیرضا بوشهری ،وحید وحیدی مطلق مرکز آینده پژوهی علوم وفناوری دفاعی تلفن :۲۲۸۰۹۸۰۲
دانش واژه ی آینده پژوهی ریچارد اسلاتر امیر ناظمی ،محمد رضا فرزاد،عبدالمجید کرامت زاده مرکز آینده پژوهی علوم وفناوری دفاعی تلفن :۲۲۸۰۹۸۰۲
هنر دورنگری ؛برنامه ریزی برای آینده در دنیای عدم قطعیت پیترشوارتز عزیز علیزاده مرکز آینده پژوهی علوم وفناوری دفاعی تلفن :۲۲۸۰۹۸۰۲
باز اندیشی مفهوم جنگ مارتین فال کرفلد عبداله حیدری مرکز آینده پژوهی علوم وفناوری دفاعی تلفن :۲۲۸۰۹۸۰۲
وضعت آینده ،۲۰۰۵ دانشگاه سازمان ملل متحد- پروژه هزاره محسن بهرامی وهمکاران نشرخضرا تلفن: ۲۲۵۴۵۰۴۷
معرفت شناسی ،روش شناسی وکاربرد های آینده اندیشی علی پایا – حسین راغفر موسسه ی عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه ریزی
مطالعات فرهنگی وآینده اندیشی علی پایا – حسین راغفر موسسه ی عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه ریزی
دراحاطه آینده، آیا تحول سریع فناوری شما را دچار سرگیجه کرده است؟ پس…..! خوان انریکز دکتر سیروس زینلی – مهندس فرهاد بیات – دکتر زهره نفیسی کتابخانه‌ی فرهنگ . تلفن:۳۰-۶۶۴۹۸۹۲۹
وضعیت آینده ،۲۰۰۴ دانشگاه سازمان ملل متحد- پروژه هزاره محسن بهرامی وهمکاران نشر خضرا تلفن: ۲۲۵۴۵۰۴۷
چشم‌انداز: چگونه رهبران آن را می‌سازند، انتقال می‌دهند و برقرار می‌دارند. دکتر نادر شریعتمداری، مهندس عقیل ملکی‌فر دکتر نادر شریعتمداری، مهندس عقیل ملکی‌فر اندیشکده صنعت و فناوری
آینده پژوهی پیشرفته ادوارد کورنیش سیاوش ملکی‌فر اندیشکده صنعت و فناوری
Dictionary of the Future faith popcorn and adam hanft hyperion
Future War in Cities alice hills frank cass
Future Positive: International Co-operation in the 21st Century Michael Edwards
Lessons for the Future
Learning Form The Future: Competitive Foresight Scenarios
Future Nature: a vision for conservation
Futuring:The Exploration of the Future
God and the Future
Managing the future: Foresight in the Knowledge Economy
Simulations and the Future of Learning
The European Dream
The Future of Islam
The Future of social Theory
The Future of Theory
The Future of War
War and Social change in modern eroupean
War and the new disorder in the 21st century
Scenario planning managing for the future
The Art of The Long View
The Foresight Principle
The Futuirst Directory
?What Futurists Believe
?What’s The Next
Creating Futures, Scenario planning as a Strategic
The Global Technology Revolution
Converging Technologies for Improving Human Performance
Knowledge Base of Futures Studies
Scenario planning: the link between Future and Strategy
E-Learning in the 21st Century
Inevitable Surprises
The year 2000 : A Framework for speculation on the next thirty-three years
The Next Fifty years
Managing For The Future:the 1990s and Beyond
Power of Vision
The Future of Pakistan
The New Age movement
Unido Technology Foresight Manual Vol1
Unido Technology Foresight Manual Vol2
Securing America’s Future:National Strategy in the Information Age
Visions of Victory: The hopes of eight world war II
The New Wars
The Future as God’s Gift
Fire Department Strategic Planning: Creating Future Excellence
The Euorpean Dream
Statistics, Econometrics & Forecasting
Creating Better Futures
A Companion to Science Fiction
Reshaping the Future:Education & Postconflict Reconstruction
A persistence of Vision
Common Ground, Common Future
The Future of Human Resource Management
Envisioning the Future of Doctoral Education
The Genetice Revolution: History,Fears, and Future
Educational Futures:Dominant and Contesting vision
Management in 20x x: What will be important in the future
Emerging Technology
Shaping the Future: A Dynamic Process for Creating
New Thinking for a New Millennium
Assumption-Based Planning for Army 21
Assumotion – Based Planning and Force XXI
Emerging Technologies and Distributed Learning in Higher Education
Boom: Vision and Insight for Greating Wealth in the 21st Century
Future Vision
The Leader of the Future
Visions: From the Leaders of Today
Courageous Visions: How to Unleash Passionate Energy in Your Life and your Organization
Image by Design: From Corporate Vision to Business Reality
Vosioneering
Global Technological Change From Hard Technology to Soft Technology
Regession Models for Time Series Analysis
From Genesis to Genetics
Biotechnology for the Future
Managing Nano-Bio-Info-Cogno Innovations:Converging Technology in Society
Furures Research Methodology
The Vision Retreat:A Participant’s Workbook
The Vision Retreat: A Facilitator’s Guide
Visionary leadership; Creating a Compelling Sense of Direction for your organization
The Vision Retreat;A Facliltator’s Guide
The Vision Retreat; A Participant’s Workbook
Handbook of Futures Research
Forecast Verification;a Practitioner’s Guide in Atmospheric Science
Globalisation and the Future of Terrorism
Technology & the Future
Engineering Researh and America’s Future
Visions of Persia: mapping The Travels of Adam Olearius
The Future of Global Financial Services
A Practical Guide to Forecasting : Financial Marker Volatility
The Future of Advertising
A Companion to Economic Forecasting
Business Forecasting
Effective Management of Long- term Care Facilities
Effective Management of Long- term Care Facilities
Understanding Intelligence in the Twenty – First Century
Vision: How Leaders Develop it, Share it , and Sustain it
Fundations of Futures Studies
The Future of Europe
The History of Science Fiction
Making It Happen
Management of Regeneration
Military Forces In 21st Century Peace Operations
Modelling Uncertainty In Flood Forecasting Systems
Competing for the Future
Furure Jihad
The Origins, Evolution and Future of Islam
Scenarios in Marketing
Oil, Iraq and the Future of The Dollar
The Future: How Visionary Thinkers Changed
The Future of Technology
The Meaning of the 21st Century
The Shia Revival: How Conflicts within Islam will Shape the Future
Scenarios: The Art of Strategic Conversation
Scenarios: The Art of Strategic Conversation
Foundations of Futures Studies
Die Zukunft Des Krieges (تغییر ماهیت جنگ)
China’s Futures
Profiting From Uncertainty
Seven Tomorrows
Includes a 30-year retrospective
The Springboard
Futures Beyond Dystopia
Learning to Eat Soup with a Knife
SCENARIOS FOR SUCCESS: Turning Insights into Action
The Cultural Creatives : how 50 million people are changing the world
The Sixth Sense: Accelerating Organizational Learning with Scenarios
The Visionary’s Handbook
SCENARIO-DRIVEN PLANNING
New Technology @ Work
Blindside: How to Anticipate Forcing Events and Wild Cards in Global Politics
آینده پژوهی انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن. تلفن: ۵-۸۸۵۵۷۶۸۱
انقلاب جهانی تکنولوژی فلیپ اس.آنتون، ریچارد سیلبرگ لیت، جیمز سینلدر وحید وحیدی مطلق، عقیل ملکی فرد دفتر همکاری های فناوری
ارزیابی و پیش بینی تکنولوژی ارنست براون علیرضا بوشهری، عقیل ملکی فر موسسه فرهنگی انتشارات کرانه ی علم
· Five minds of the future
نوآوری برای آینده دکتر محسن بهرامی و هم‌کاران مرکز نشر دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ایران دانش‌بنیان و خلاق: تصویری از چشم‌انداز ایران در ژرفای عصر اطلاعات و دانایی اندشکده‌ی صنعت و فناوری
ترجمه‌ی UNIDO TECHNOLOGY FORESIGHT MANUAL مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی