تاریخچه

تاریخچه

به منظور گسترش،  پیشبرد و ارتقای علمی مباحث آیند��‌شناسانه �� توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزش و پژوهش در زمینه‌های مربوط به آینده‌پژوهی و آینده‌نگاری، انجمن آینده نگری ایران در سال ۱۳۸۷ ت��سیس شد و فعالیت رسمی خویش را آغاز نمود.

��ین انجمن ک���� با ��شتیبانی اکثر مراکز آینده پژو���������������������������� کشور ��������ی������������������������������ شده است تلاش ����ی‌نماید تا با ������ره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی ک��ور در زمینه آینده‌پژوهی�� اهمیت آی����ده‌نگری را برای مسؤولان و عموم دست اندر����اران و شهروندان مطرح نموده و با همیاری همه، ضمن توس��ه فعالیت‌های آینده‌ن��ر���� و آینده���پژوهی، آینده‌های ممکن و مطلوب را برای کشور عزیزمان ایران ��رسیم نماید.